INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

PRIMUS INTER PARES  S.R.L (PRIMUS RENT’A CAR) este o companie înregistrata în Romania avand CUI nr. 13593961 cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Cluj nr. 33.

Informațiile personale pe care le colectăm includ: Date de contact (nume, adresă postala, numere de telefon / mobil, adresa de e-mail). Pentru a permite efectuarea rezervării, PRIMUS RENT’A CAR va cere identificarea, care poate include o carte de identitate, un  pașaport, un permis de conducere sau o factură de utilitate.

Scopurile pentru care colectam datele cu caracter personal sunt:să faceți rezervarea pentru închiriere; sa fiti asistați în tranzacție pentru a vă închiria vehiculul; pentru a vă confirma și verifica identitatea pentru prevenirea fraudei; să oferiți informatii „customer expierience”, „client satisfaction”în legătură cu închirierea dvs. sau să răspundeți la o anchetă făcută de noi; să vă contacteze în legătură cu o reclamație în timpul perioadei de închiriere, de la asigurator sau o notificare de amenda (amendă la parcare, amenda de circulatie etc.); să factureze și să colecteze sumele datorate în legătură cu închirierea; pentru a vă oferi oferte de marketing, campanii de promovare: pentru a proteja drepturile și proprietatea noastra.

Temeiurile legale de procesare a informațiilor dvs. personale sunt: executarea unui contract de rent’a’car, asistenta în tranzacție pentru a vă închiria vehiculul; să factureze și să colecteze sumele datorate în legătură cu închirierea; incasare; respectarea obligațiilor legale– evidente contabile, să vă contacteze în legătură cu o reclamație în timpul perioadei de închiriere, de la asigurator sau o notificare de amenda (amendă la parcare, amenda de circulatie etc.); consimțământul, prin care ne-ați dat permisiunea de a utiliza datele personale- rezervare, marketing, să oferiți informatii „customer expierience”, „client satisfaction”în legătură cu închirierea dvs. sau să răspundeți la o anchetă făcută de noi; legitimul interes– pentru a vă confirma și verifica identitatea pentru prevenirea fraudei; pentru a proteja drepturile și proprietatea PRIMUS RENT’A CAR.

Categoriile de destinatari si imputerniciti: putem comunica datele cu caracter personal colectate următoarelor categorii de destinatari: autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori implicați în mod direct/indirect în procesul de lucru ( furnizori de servicii IT, banci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatura, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru;

Durata prelucrarii:  datele cu caracter personal vor fi stocate dupa cum urmeazape o perioada de 36 de luni de la data rezervarii. Anumite date personale se vor pastra conform legislatiei (legea arhivarii, legislatia fiscala si cea contabila). Pentru garantiile prin consimtamant durata de stocare si arhivare este atata timp cat acesta este in vigoare.

Drepturile persoanelor fizice in legatura cu prelucrarea datelor personale:  dreptul la informare (aveti dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveti dreptul de a accesa datele personale și informatii suplimentare, si va permite să cunoasteti si sa verificati legalitatea prelucrarii); drept la rectificare (dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre Dvs informatii suplimentare); dreptul la stergerea datelor  (“Dreptul de a fi uitat” in situatiile reglementate expres de lege, in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine din partea Societatii stergerea Datelor); dreptul de a retrage consimtamantul (dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi Datele pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele sa fie transmite altui operator); dreptul la restrictionarea prelucrarii (dreptul de a obține din partea Societatii restricționarea prelucrării Datelor in anumite situatii reglementate expres de lege, in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dvs. va opuneti stergerii Datelor. In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plangere (dreptul dvs. de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opozitie (dreptul să va opuneti la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autoritatii publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării stiintifice/istorice și al statisticilor); drepturi de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. In cazul in care ne-ati oferit consimtamantul pentru prelucrarea de date personale aveti dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant.

Prelucrare date personale in scop de marketing direct: In masura in care ati fost de acord, vom prelucra in scop de marketing direct: newslater, oferta comerciala, campanii.

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus, pentru retragerea consimțământului, sau pentru a ne adresa orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să contactați la adresa de e-mail: gdprprimuscars @gmail.com, si/sau la adresa poștală menționată mai mai sus, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor. Nu vom prelucra datele cu caracter personal ale minorilor.

Daca nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor conform celor indicate mai sus, vom fi in imposibilitatea de a va oferi serviciile noastre.

Nume, prenume …………………………………….SEMNATURA………………………………………….DATA

 

 

 

PRIVACY NOTICE  –  GDPR

 

PRIMUS INTER PARES S.R.L (PRIMUS RENT’A CAR) is a company registered in Romania with CUI no. 13593961 having headquarters in Bucharest, sector 1, Cluj no. 33.

The personal information we collect includes: Contact details (name, postal address, telephone / mobile phone number, e-mail address). In order to make the reservation, PRIMUS RENT’A CAR requires identification, which may include an ID card, a passport, a driving license, or a utility bill.

The purposes for which we collect personal data are: to book for rent; to be assisted in the transaction to rent a vehicle; to confirm and verify your identity for fraud prevention; Provide “customer expierience”, “customer satisfaction” information in connection with your rental, or respond to an inquiry made by us; to contact you in connection with a complaint during the rental period, from the insurer or a fine notice (parking fine, police fine, etc.); to invoice and collect the amounts due in connection with the lease; to offer to you marketing offers, promotional campaigns: to protect our rights and property.

The legal grounds for processing your personal information are: executing a rent’a’car contract, assistance in the transaction to rent your vehicle; to invoice and collect the amounts due in connection with the lease; collection; complying with statutory accounting records, contacting you in connection with a complaint during the rental period, from the insurer or a fine notice (parking fine, circulation fine, etc.); the consent that you gave us permission to use personal data – booking, marketing, providing customer expierience, customer satisfaction information about your rental or responding to an inquiry made by us; legitimate interest – to confirm and verify your identity for fraud prevention; to protect the rights and property of PRIMUS RENT’A CAR.

Categories of recipients and empowered: we may share personal data collected following categories of recipients: state authorities (including tax authorities), suppliers involved directly / indirectly in the work (IT service providers, banks, service providers archiving, law firms, courier companies, etc.), state agencies, government agencies, if the legislation so provides;

Archiving and procesing duration: Personal data will be stored as follows: for a period of 36 months from the date of booking. Certain personal data will be retained under the law (archive law, tax law, and accounting law). For consignment warranties, the storage and archiving duration is as long as it is in force.

The rights of individuals in relation to the processing of personal data: the right to information (you have the right to be informed about the collection and use of personal data); the right of access (you have the right to access your personal data and additional information, and let you know and check the lawfulness of the processing); the right to rectification (the right to obtain inaccurate data rectification and the addition of incomplete data, including by providing additional information to you); the right to delete data ( “right to be forgotten ‘in situations regulated by law, especially if you withdraw consent or if it is found that data were processed illegally, you are entitled to obtain from the Company Data deletion); the right to withdraw consent (the right to withdraw at any time the consent to the processing of the Data); the right to data portability (the right to receive the data you have provided in a structured format that can be read automatically and the right to request that the data be transmitted to another operator); right to restrict processing (right to obtain from the Company restricting processing in some cases regulated by law, especially if you dispute the accuracy of data or where processing is illegal, but you oppose the deletion. In these situations, except for storage, Data will no longer be processed); the right to lodge a complaint (your right to file a complaint with the National Supervisory Authority for Personal Data Processing); the right to opposition (the right to oppose legitimate interest processing or the performance of a public interest task / the exercise of public authority, including profiling, direct marketing and processing for scientific / historical research and statistics); rights not to be the subject of a decision based solely on automated processing, including profiling, which produces legal effects concerning the data subject or a similar affect to a significant extent. If you have given us your consent to the processing of personal data you have the right to withdraw this consent at any time.

Personal data processing for direct marketing purposes: As far as you have agreed, we will process for direct marketing purposes: newslater, commercial offer, campaigns.

For any inquiries you may have regarding the exercise of the rights mentioned above, for withdrawal of consent, or to ask us any questions regarding the press in this, you can contact by e-mail: gdprprimuscars @gmail.com, and / or the postal address mentioned above, to the responsible with GDPR.. We will not process data of minors. If you do not agree to processing the data as outlined above, we will be unable to provide you with our services.

 

 

Name, Surname:…………………………………………………………………………………..        SIGNATURE: ……………………….

DATE:………………………